Menu

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Beatrice b.v., Bornsestraat 60, 7597 NG Saasveld
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer  08161158
Art. 1 Toepasselijkheid
Wij gebruiken deze verkoopvoorwaarden in relatie met de afnemers en de potentiële afnemers van onze producten. Deze verkoopvoorwaarden zijn dan ook van toepassing op al onze producten aan u, en op de tot stand koming, de inhoud en uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor zover u zelf inkoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden mocht hanteren, gelden die niet in relatie met ons. Tenzij wij de toepasselijkheid van uw voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk hebben aanvaard. .Indien u franchisegever bent en onze contractuele relatie (mede) ten behoeve van de bij u aangesloten franchisenemers is of wordt aangegaan, gelden de verkoopvoorwaarden ook jegens de franchisenemers al ware wij rechtstreeks met hen een relatie aangegaan, en zult u er in uw relatie met de franchisenemer voor zorg dragen- en staat u er jegens ons voorin- dat zij de toepasselijkheid aanvaarden.

Art. 2 Aanbiedingen
Al onze aanbiedingen en offertes, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend en kunnen door ons in ieder geval tot aan de ontvangst van uw aanvaarding worden herroepen of aangepast.

Art. 3 Prijzen
Alle prijzen die wij specifiek aan u of in het algemeen opgeven zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. De verschuldigde omzetbelasting wordt gespecificeerd op onze facturen aan u in rekening gebracht. Onze prijzen zijn in beginsel tot Euro 350,00 inclusief verzendkosten tot aan het door u opgegeven aflevering adres in Nederland. Leveringen beneden de euro 350,00 worden niet franco geleverd.

Art. 4 Facturen en betalingen.
Indien u van mening bent dat een door ons verzonden factuur niet klopt, dient u dat binnen 3 dagen na ontvangst ervan schriftelijk en gemotiveerd aan ons te melden Bij gebreke daarvan zal tussen ons worden uitgegaan van de juistheid van onze facturen en factuur overzichten, behoudens door u te leveren tegenbewijs. Hetgeen u aan ons verschuldigd ben dient u – tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen- binnen 14 dagen na factuur datum te hebben voldaan, zulks door overschrijving op een door ons aangegeven bankrekening nummer. Als enige factuur geheel of gedeeltelijk niet op tijd is betaald, bent u aan ons nalatigheidrente van 1% per maand verschuldigd. Daarna dient u ons alle kosten te vergoeden die wij in of buitenrechte maken ter incasso van onze vordering op u. De gerechtelijke kosten in dit verband bedragen minimaal 15% van het te incasseren factuur bedrag , en tenminste Euro 50,00. Uw betalingen worden eerst geboekt te laste van eventuele verschuldigde nalatigheids rente, daarna ten laste van eventuele kosten die wij in verband met uw tekortschieten onder de overeenkomst hebben moeten maken, en pas daarna de verschuldigde hoofdsom(men). Tenzij wij u schriftelijk hebben toegestaan, is het niet toegestaan op een betaling enige korting, aftrek of verrekening toe te passen.
Hetgeen uit hoofde van een overeenkomst met ons aan u verschuldigd bent, wordt ten volle direct opeisbaar indien : u surseance van betaling wordt verleend, wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel een verzoek daartoe heeft ingediend.- Uw onderneming al dan niet wordt beëindigd of overgedragen -conservatoir of executoriaal beslag ten laste van u wordt gelegd, tenzij u binnen 8 dagen na ons daartoe strekkend verzoek passende zekerheid heeft gegeven voor al hetgeen u aan ons verschuldigd bent en zult worden.

Art. 5 Bestelling
Een schriftelijke of mondelinge bestelling van onze producten verplicht u tot afname en betaling van de bestelde producten tegen een daarvoor overeengekomen thans geldende prijs. In de meeste gevallen zal een bestelling van onze producten per telefoon plaats vinden met een van onze verkopers. Deze wijze van telefonisch bestelling verplicht u tot afname en betaling van de aldus bestelde producten tegen de daarvoor overeengekomen thans geldende prijzen. Tenzij anders is overeengekomen worden de bestelde producten door ons per eigen vervoer of in opdracht van ons op transport gezet naar het door u opgegeven adres. De geleverde goederen zijn vanaf het moment dat wij de producten voor aflevering hebben aangeboden voor uw rekening en risico, ook indien u de producten om welke reden niet afneemt. In dit geval hebben wij het recht om de kosten die daarvan het gevolg zijn, zoals opslagen bewaring, aan u in rekening brengen.

Art. 6 Gebreken
Bij levering van de producten, althans onverwijld daarna, dient u de producten zorgvuldig te controleren op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid. Indien u daarbij gebreken of tekorten constateert, dient u dit uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst van de producten schriftelijk aan ons te melden. Bij gebreke van tijdige melding van gebreken of tekorten vervalt uw eventueel recht op vermindering van de aankoopprijs., ontbinding van de overeenkomst of vergoeding van de schade.

Art. 7 Retourzendingen
Als u door ons geleverde producten om welke redenen dan ook retour wilt zenden, dient u daarvoor over onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming te beschikken. Overwegend zullen door u retour gezonden producten door ons niet in ontvangst genomen worden .Zendt u producten zonder onze toestemming toch retour, dan ontheft u dat niet van uw verplichtingen tot betaling van de voor die producten door ons in rekening gebrachte of te brengen prijs. Ook blijven de producten voor uw rekening en risico, onafhankelijk de vraag waar deze worden of zijn opgeslagen. De kosten die wij in verband met de retourzending maken waarvoor wij geen schriftelijke toestemming hebben gegeven, zoals kosten van opslag, zullen wij in rekening brengen. Alle correspondentie omtrent goederen , retour zendingen klachten, mededelingen enz. worden door ons alleen behandeld indien deze zijn gevoerd door correspondentie via e-mailadres: administratie@beatrice.nl

Art. 8 Eigendomsvoorbehoud
Wij blijven eigenaar van de aan u geleverd producten tot u alle vorderingen heeft voldaan betreffende (a) tegenprestaties van de door ons aan u krachtens de overeenkomst geleverde of nog te leveren producten of in verband daarmee verrichte werkzaamheden, en (b) uw tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomst.

Art. 9 Intellectuele eigendomsbewijs
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot en in verband met door ons afgeleverde producten berusten bij ons. In geen geval behelst een tussen u en ons gesloten overeenkomst een overdracht van intellectuele eigendomsrecht, of een verplichting daartoe.Het is uiteraard niet toegestaan onze producten te copieren of anderszins te verveelvoudigen.

Art. 10 Hoofdelijkheid
Indien uw onderneming uit meer dan 1 (rechts) persoon bestaat gedurende enig moment van uitvoering van een overeenkomst met ons, zijn elk van deze (rechts) personen hoofdelijk verbonden jegens ons voor de uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Actievoorwaarden Beatrice b.v. – GoedeDoelenDinnerbon:
– Deelname aan deze actie houdt in dat u kennis heeft genomen van en automatisch akkoord bent met onze verkoopvoorwaarden.
– GoedeDoelenDinnerbon worden telefonisch verkocht b2b.
– Bonnen zijn pas geldig na betaling van de factuur.
– Max. 1 bon per persoon inleveren.
– Reserveren verplicht (gelieve 14 dagen van te voren om teleurstelling te voorkomen).
– Bon is niet inwisselbaar voor geld en u krijgt geen geld retour bij het niet besteden van het gehele bedrag.
– Geldig tot en met de datum die genoemd staat op de bon.
– Niet geldig in combinatie met andere acties.
– Waarde van de bon wordt op de bon genoemd en kan dus in mindering op de totaalrekening gebracht worden.
– Beatrice b.v. verplicht zich bij verkoop van elke GoedeDoelenDinnerbon, 1 arrangement ter beschikking te stellen t.b.v. een dan geldend goed doel.
– Eén goede doelarrangement bestaat uit: Een nader te bepalen activiteit, en een diner met ten hoogste 4 non alcoholische drankjes per persoon.
– Persoonsgegevens die Beatrice b.v. verkrijgt in het kader van deelname aan deze actie, worden opgenomen in het gegevensbestand van Beatrice b.v. en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
– Beatrice BV is niet aansprakelijk voor typ-, druk- of zetfouten.
– Beatrice BV is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door of voortvloeiend uit deze actie.
– Beatrice BV is gerechtigd de actievoorwaarden aan te passen of te wijzigen indien door overmacht de omstandigheden dit met zich meebrengen zonder dat Beatrice BV daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijzigingen betreffende deze actie zullen door Beatrice BV bekend worden gemaakt via de website.
– Uw bedrijfsnaam wordt op onze website vermeld onder de noemer “mede mogelijk gemaakt door” indien u dit wenst.

Hoe werkt het?